Adres Kancelarii: Rynek 32, 59-220 Legnica | www.kancelaria-adwokacka.legnica.pl
Zakres Usług ...
Kancelaria Adwokacka świadczy usługi na najwyższym poziomie z zakresu z następujących dziedzin prawa: prawo cywilne, prawo karne, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze. Ponadto świadczymy usługi prawne z zakresu obsługi prawnej firm, udzielania porad prawnych, reprezentowania w charakterze pełnomocnika procesowego lub obrońcy.
Prawo Karne
Dziedziny prawa karnego:
> obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem,
> występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
> występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego,
> powództwa adhezyjne,
> sporządzanie apelacji karnych,
> sporządzanie i podpisanie kasacji karnych do Sądu Najwyższego,
> sporządzanie i podpisanie wniosków o wznowienie postępowania,
> obrona w postępowaniu karnym wykonawczym.
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
Dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego:
> sprawy o rozwód lub separację,
> alimenty na rzecz małoletniego dziecka,
> alimenty na rzecz małżonka,
> unieważnienie małżeństwa,
> zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
> zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa,
> rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
> ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
> przywrócenie władzy rodzicielskiej,
> przysposobienie,
> rozwiązanie przysposobienia,
> ubezwłasnowolnienie.
Prawo Cywilne
Dziedziny prawa cywilnego:
> o zapłatę,
> o zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego,
> o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb,
> o rentę z tytułu utraconych korzyści,
> o odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
> o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej,
> o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
> o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej,
> o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia (NW, AC),
> o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
> o bezpodstawne wzbogacenie,
> dochodzenie roszczeń wynikających z poszczególnych umów,
> analiza i sporządzanie umów.
Prawo Spadkowe
Dziedziny prawa spadkowego:
> sporządzenie testamentu,
> postępowanie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
> przyjęcie lub odrzucenie spadku,
> postępowanie w sprawach o dział spadku,
> obalenie testamentu.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Copyrights 2012